Thuiszorg

Verpleegtechnische zorg

NewCare4You biedt ook verpleegkundige handelingen aan huis. Gediplomeerde verpleegkundige kunnen ondersteunen bij wondverzorging of het toedienen van medicatie. Daarnaast houden de verpleegkundigen ook uw gezondheid in de gaten en leren u om te gaan met uw ziekte of handicap en de invloed die dat heeft op uw dagelijks leven.

Ook begeleiding in de omgang met hulpmiddelen of hulp bij het weer aanleren van dagelijkse handelingen is mogelijk. Newcare4you biedt verpleging in Rotterdam, Barendrecht, Ridderkerk en Drechtsteden.

Wondzorg

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om de wond te verzorgen en het genezingsproces in de gaten te houden. Ook onderhoudt de verpleegkundige het contact met de wondverpleegkundige in het ziekenhuis. De verpleegkundige doet ook de bestelling van de verbanden.

Overbruggingszorg thuis

Overbruggingszorg is een vorm van zorg die Newcare4you biedt op het moment dat het thuis wonen voor u niet meer mogelijk is. Thuis functioneren is niet meer mogelijk. Een opname in een zorginstelling is noodzakelijk. U staat op de wachtlijst voor opname. Newcare4you biedt zorg op alle gewenste wijze. Het kan dag- en nachtzorg zijn. Afhankelijk van de wens van u en uw familie. De zorg is in overleg met uw wensen. Kiest u voor Newcare4you dan helpen wij u de zorg invullen, uw familie hoeft u niet te verzorgen en u te verplegen. Newcare4you neemt de zorg uit handen en ontlast de mantelzorger.

NewCare4You biedt ook particuliere overbruggingszorg in de thuissituatie en samen u bespreken wij hoe de zorg direct ingezet kan worden.

Voor en na een ziekenhuis opname

Een andere vorm van overbruggingszorg is op het moment dat u na o.a. een operatie uit het ziekenhuis ontslagen bent en moet herstellen. U komt weer thuis en kunt niet zonder ondersteuning en zorg. NewCare4you thuiszorg kunt daarbij ondersteunen, begeleiding en u verzorgen. NewCare4You onderhoudt het contact met uw huisarts, specialisten en andere organisaties. NewCare4You biedt u de passende zorg in uw vertrouwde woonomgeving.

Particuliere zorg

De particuliere zorg betaalt u zelf. U kiest zelf uw zorgaanbieder. Niemand bepaalt voor u wat voor zorg, wanneer en hoe vaak u zorg nodig heeft. Deze vorm van zorg kunt inschakelen bij ziekte en herstellen van ziekte. Dit is een aanvulling op uw reguliere zorg.

Wonen thuis en met zorg

Zelfstandig wonen in een veilige omgeving, met alle zorg dichtbij. Heeft u zorg nodig en wilt u graag thuis blijven wonen? Een helpende hand maakt een enorm verschil. Bijvoorbeeld; wanneer u herstelt van een operatie of ziekte, is wat extra hulp fijn. Ons uitgangspunt is dat u doordat u ondersteund wordt door professionele Thuiszorg, zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde woning kunt blijven wonen. 

Begeleiding

"We helpen u om uw leven weer op orde te brengen en te houden."

Wat u van onze medewerkers kunt verwachten dat ze;

  • Betrokken zijn, dichtbij en samen met u werken;
  • Praktisch, doelgericht en oplossingsgericht zijn;

 Kennis en kunde bezitten op het gebied van gezinssystemen en het hele gezin begeleiden.

Thuisbegeleiding in uw eigen woonsituatie

Newcare4you kan hulp bieden bij u thuis begeleiding. Wanneer er een reeks van nare omstandigheden heeft plaatsgevonden kunt u het idee hebben geen controle meer te hebben over uw leven.

Wanneer het op zo’n moment ontbreekt aan de juiste zorg en begeleiding ontstaan er meestal problemen op verschillende gebieden. Soms is er dan meer hulp nodig dan alleen ondersteuning van

mensen uit de omgeving. Newcare4you kan deze hulp bieden. Wij zorgen er voor dat uw directe omgeving ook betrokken wordt bij de ondersteuning. Daarnaast staat niet uw beperking centraal, maar wordt er gekeken naar de mogelijkheden die u heeft ondanks uw situatie.

U kunt een brief verwachten van uw indicatiesteller waarin staat vermeld hoeveel uren u per week in aanmerking komt voor begeleiding. U kunt in overleg met de begeleider afspraken maken over welke dagen en tijdstippen u de begeleiding thuis zal plaatsvinden. Na het intakegesprek neemt de thuisbegeleider contact met u op voor een eerste kennismaking.  In dit eerste contact kunt u samen met de thuisbegeleider afspraken maken over hoe u ondersteund kunt en wilt worden in de eerste weken. Wij vinden het belangrijk om hierbij praktisch en doelgericht te werk te gaan. 

Het zorgdossier

NewCare4You denkt mee met mensen over bepaalde behandelingen en een dagbesteding. Wij kunnen u doorverwijzen naar een andere organisatie indien dit beter aansluit op uw hulpvraag. Wij bieden hulp voor mensen van allerlei culturen en maken daar in geen onderscheid. Daarnaast proberen wij te zorgen dat er medewerkers aanwezig zijn die ook andere talen spreken buiten Nederlands en Engels.

Bij NewCare4You staan: advies, instructie en voorlichting centraal.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg vindt plaats als genezing niet meer mogelijk is. Genezen gaat dan over in verzorgen. De palliatieve zorg binnen NewCare4You is gericht op het verlichten van het lijden waarbij comfort en kwaliteit van het leven in deze fase voorop staan. We helpen en begeleiden patiënt in hun omgeving in de laatste periode van hun leven. Het bieden van zorg, comfort en kwaliteit gebeurt op meerdere gebieden; lichamelijk functioneren, emotionele en sociale aspecten bij de cliënt en zijn/haar naasten.

Nachtzorg

Onze medewerkers staan 24 uur per dag voor u klaar! Dat wil zeggen dat wij eigen verpleegkundigen in dienst hebben die volgens een 24-uurs bereikbaarheidsdienst werken.

Wij bieden nachtzorg voor palliatieve cliënten met een levensverwachting van minder dan 3 maanden. Een nachtdienst duurt van 23:00 tot 07:00. Tijdens de nachtzorg wordt er gewaakt door een verzorgende of verpleegkundige. Tijdens de dienst kunnen er verzorgende of verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd.

Zorg op afroep of onplanbare zorg:

Het is de wens van de meeste ouderen om zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Het is dan een geruststellende idee dag en nacht zorg te krijgen in uw eigen huis op iedere gewenste tijdstip. U kunt ons bereiken door ons te bellen, sms, WhatsApps en of uw familie, buren ons laten bellen.

Wie zijn de mensen die gebruik van zorg op afroep/onplanbare zorg kunnen maken?

  • Iedereen die zorg van Newcare4you krijgt
  • Iedereen in Rotterdam, Barendrecht, Ridderkerk en Drechtsteden.
  • Iedereen die Newcare4you kan bellen, WhatsApps, SMS ect.

Newcare4you kunt kortdurend zorg bieden. U kunt denken aan  persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiden o.a. onder de douche begeleiden, bij vallen, inbrengen van een katheter e.d.

Dementiezorg

Bij NewCare4You thuiszorg zijn casemanagers dementie werkzaam. Onze casemanager is een deskundige met kennis van en ervaring met dementie- en mantelzorgproblematiek.

Casemanagement is de professionele hulp voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten, met als doel de zelfredzaamheid in het dagelijkse leven zolang en goed mogelijk te behouden.

Ook kunt u thuiszorg krijgen en de zaken rondom de ziekte regelen .

Het vroeg signaleren is voor de familie zeer belangrijk.

Complexe zorg

De verpleegkundige en verzorgende van Newcare4you komen in hun werkzaamheden bij mensen thuis waar er spraken van diverse/toenemende zorgvraag is, op verschillende levensgebieden(complexe vraag). En of onvoorspelbare zorg. U kunt verschillende lichamelijke beperking hebben en daarnaast geheugen problemen hebben. Met de juiste kennis, vaardigheden en ervaring (competentie) kunnen de verpleegkundige en verzorgende van Newcare4you inspelen op de verschillende zorgvragen.

Voorlichting , advies en instructie:

De verpleegkundigen en verzorgende van Newcare4you geven uitleg, advies en instructies; hoe om te gaan met uw ziekte proces.

Mantelzorgondersteuning

NewCare4You zorgt ook voor de mensen die u verzorgen, met advies en begeleiding.

NewCare4You biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden.

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naasten. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even een vrije dag te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. NewCare4You biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

Hulp in het huishouden

Samen zorgen we ervoor dat uw huishouden in orde blijft. Zo hebt u een schoon en fris huis.

Sinds 1 januari 2007 word huishoudelijke verzorging geregeld door de gemeente. Dit gebeurt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Wanneer u zelf niet meer in staat bent om het huishouden te doen regelt de gemeente een betrouwbare hulp voor u. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij:

  • Het huis schoon houden;
  • Boodschappen doen;
  • Koken;
  • Wassen en strijken;

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de gemeente waar u in woont.

De kosten voor huishoudelijke hulp vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Uw gemeente is daar voor verantwoordelijk.

Hebt u door uw beperking ondersteuning nodig in de vorm van huishoudelijke hulp dan kunt u die aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente.

De kosten voor huishoudelijke hulp zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het beleid van uw gemeente.

Privacy

Thuisbegeleiders zijn gebonden aan hun beroepsgeheim. Dat houdt in dat zij geen informatie over u of uw gezinsleden mogen verstrekken aan derden, tenzij dit een samenwerkende hulpverleningsinstantie is.

Afsluiten of herindicatie?

Als de periode waarvoor de indicatie geldt, is afgelopen en u denkt dat verdere ondersteuning nog nodig is, dan kijkt de thuisbegeleider samen met u naar de mogelijkheden voor een verlenging. Samen met andere hulpverlenende instanties kan hij of zij een herindicatie aanvragen.

Contact tijdens de hulpverlening

Als u tijdens de hulpverlening vragen heeft of een afspraak wilt verzetten, dan kunt u dit rechtstreeks doen bij uw begeleider, of contact opnemen met de betreffende teamleider of receptie.

Telefoonnummer 010 - 4194917

Hebt u door uw beperking ondersteuning nodig in de vorm van huishoudelijke hulp dan kunt u die aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente.

De kosten voor huishoudelijke hulp zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het beleid van uw gemeente.